Duszpasterstwo Klas gimnazjalnych

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

Przygotowanie do bierzmowania trwa przez 3 lata, czyli naukę w gimnazjum. Pierwsze 2 lata jest to tzw przygotowanie dalsze, natomiast klasa 3 gimnazjum jest to przygotowanie bezpośrednie.
W naszej parafii sakrament bierzmowania udzielany jest co roku. Zgodnie z zaleceniem Konferencji Episkopatu Polski do bierzmowania przedstawia się uczniów klas trzecich gimnazjum, ponieważ ten sakrament wprowadza młodego chrześcijanina w dojrzałe życie religijne. Dorośli, którzy sakramentu bierzmowania nie przyjęli, mogą czekać na czas wizytacji kanonicznej parafii, lub zgłosić się do kancelarii parafialnej celem uzyskania odpowiednich informacji.

Kandydaci zgłaszają się na początku klasy trzeciej gimnazjalnej, m. in. poprzez katechetę; kandydat składa prośbę (deklarację) podpisaną przez siebie i rodziców na ręce księdza prowadzącego przygotowanie.

Jeżeli kandydat jest z innej parafii – dostarcza stosowną zgodę duszpasterzy z parafii zamieszkania i udaje się z nią do proboszcza parafii, w której pragnie przyjąć bierzmowanie; jeżeli był on ochrzczony poza naszą parafią i poza naszą parafią przystąpił do pierwszej Komunii Świętej, w odpowiednim czasie dostarcza skrócony wyciąg aktu chrztu. By zostać dopuszczonym do sakramentu bierzmowania kandydat realizuje wszystkie wskazówki zamieszczone w podpisanej wcześniej deklaracji.

Kandydat do bierzmowania odpowiednio wcześniej obiera sobie imię bierzmowania (musi to być imię osoby świętej). Patronem bierzmowanego powinna być osoba bliska osobowości kandydata. Kandydat zna i naśladuje swojego Patrona, modli się do Boga przez Jego orędownictwo. Wybór patrona nie może być podyktowany wpływem mody czy też opinii otoczenia.

Świadkami bierzmowania z zasady powinni być rodzice chrzestni kandydata, a gdy jest to niemożliwe, wówczas inni wierzący (praktykujący) i bierzmowani katolicy, albo sami rodzicie kandydata. W czasie obrzędu sakramentu świadek kładzie prawą dłoń na ramieniu kandydata na znak, że będzie go wspierał radą i czynem w życiu zgodnym z wyznawaną wiarą. Świadkowie ponadto, powinni być do bierzmowania odpowiednio przygotowani i razem z bierzmowanym przyjąć Komunię Świętą.

Warunki jakimi powinni odpowiadać przyjmujący bierzmowanie i świadek bierzmowania wg Prawa Kanonicznego:
Kan. 889
§ 1. Zdatnym do przyjęcia bierzmowania jest każdy i tylko ten, kto został ochrzczony, a nie był jeszcze bierzmowany.
§ 2. Poza niebezpieczeństwem śmierci, mający używanie rozumu wtedy godziwie przyjmuje bierzmowanie, gdy jest odpowiednio pouczony, właściwie dysponowany i może odnowić przyrzeczenia chrzcielne.
Kan. 890
Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpasterze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygotowani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili.
Kan. 891
Sakrament bierzmowania wierni powinni przyjmować w pobliżu wieku rozeznania, chyba że Konferencja Episkopatu określiła inny wiek, albo istnieje niebezpieczeństwo śmierci, lub zdaniem szafarza co innego doradza poważna przyczyna.
Kan. 892
Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.
Kan. 893
§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874.
§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego

Sakrament bierzmowania

Instrukcja Synodalna w sprawie przygotowania młodzieży gimnazjalnej do sakramentu bierzmowania w Archidiecezji Przemyskiej:
Sakrament bierzmowania jest drugim z kolei sakramentem inicjacji chrześcijańskiej, udzielanym w następstwie chrztu. Łaska chrztu, udzielanego niemowlętom, wymaga świadomego przyjęcia przez dorastającego chrześcijanina. Zanim zostanie umocniony darami Ducha Świętego, trzeba, aby młody chrześcijanin zdał sobie sprawę z rzeczywistości wiary, którą został obdarowany.

W trosce o świadome przyjęcie sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej i wzmocnienie więzi z parafią kandydatów do bierzmowania, przygotowanie katechetyczne do sakramentu bierzmowania należy rozłożyć na trzy lata gimnazjum. Należy unikać kumulacji przygotowań w jednym roku. Sakrament bierzmowania udzielany jest zasadniczo młodzieży gimnazjalnej klas trzecich.

I. Całość przygotowania obejmuje dwa etapy:

1. Etap pierwszy – informacyjny

Odpowiedzialnym jest katecheta gimnazjalny, który powinien współpracować z duszpasterzami katechizowanej młodzieży. Cel: kandydaci mają osiągnąć konieczną znajomość prawd wiary i moralności na podst. katechizmu bierzmowanych pt.: „Ku pogłębionej wierze”. Uwaga: do „Indeksu formacji katolickiej” należy wpisać zakres zaliczonego materiału.

2. Etap drugi – formacyjny

Odpowiedzialna jest parafia kandydata. Cel:
a. „skrutinia” – czyli rozmowy duszpasterskie na temat postępów w formacji;
b. dziękczynienie za dar chrztu zakończone obrzędem wprowadzenia do wspólnoty formacyjnej;
c. wdrażanie kandydatów w życie wspólnoty parafialnej zakończone obrzędem „dopuszczenia do bierzmowania”;
d. rekolekcje zamknięte;
e. triduum lub nowenna przed sakramentem bierzmowania;
f. uroczystość przyjęcia sakramentu bierzmowania;
g. dziękczynienie za otrzymany sakrament.

II. Przygotowanie do bierzmowania:

Rozpoczyna się w pierwszej klasie gimnazjum i obejmuje następujące wydarzenia:
wrzesień – kandydaci osobiście wpisują się w swojej parafii na „listę kandydatów do sakramentu bierzmowania”.

Listopad – uroczysta Eucharystia w świątyni parafialnej dla kandydatów i ich rodziców, podczas której kandydaci publicznie składają oświadczenie pragnienia podjęcia przygotowania się do sakramentu bierzmowania.

Następnie uczestnicy Mszy św. zostają zapoznani z programem przygotowania do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej, obejmującym:
– systematyczne realizowanie programu katechezy – potwierdzone wpisami do indeksu;
– wybór imienia patrona do bierzmowania i zapoznanie się z jego życiem;
– formację eucharystyczną realizowaną poprzez I piątki miesiąca;
– uroczystą Eucharystię na zakończenie pierwszego roku przygotowania

Drugi etap przygotowania do bierzmowania rozpoczyna się w drugiej klasie gimnazjum i obejmuje:

a) ugruntowanie wiedzy religijnej – na podstawie katechizmu „Ku pogłębionej wierze” (cztery skrutinia ze znajomości prawd wiary i moralności przeprowadzone przez katechetę i wpisane do indeksu);

b) skrutinium – egzamin z wiedzy religijnej – przeprowadzony w każdej parafii przez dekanalnego wizytatora nauki religii w obecności katechety (ze względu na wymagania etapu formacyjnego skrutinium z wiedzy religijnej powinien zostać zorganizowany w odpowiednim czasie – tzn. najpóźniej pod koniec klasy II, gdy bierzmowanie planowane jest pod koniec klasy III);

c) formację moralną, liturgiczną i eklezjalną, której celem jest:
– gotowość pełniejszego uczestnictwa w życiu parafii;
– uświadomienie powszechnego powołania do świętości;
– rozpoznanie własnego powołania oraz troska o powołania kapłańskie, misyjne a także do wypełniania różnych zadań w Kościele i świecie;
– troska o jedność chrześcijan;
– gotowość czynienia dzieł miłosierdzia;
– kształtowanie ducha modlitwy i pokuty.

III. Udział rodziców i świadków w przygotowaniu do sakramentu bierzmowania

1. w pierwszym roku przygotowania należy zorganizować przynajmniej trzy spotkania z rodzicami: pierwsze na początku roku szkolnego, w którym informuje się rodziców o zasadach przygotowania do bierzmowania; drugie winno być poświęcone zagadnieniom wychowawczym dorastającej młodzieży; trzecie związane jest z obecnością rodziców podczas Mszy św. na zakończenie pierwszego roku przygotowań do bierzmowania;

2. większego zaangażowania ze strony rodziców oczekuje się na drugim, formacyjnym etapie przygotowania. Na początku tego roku należy zapoznać rodziców z planem pracy formacyjnej ich dzieci, uświadomić obowiązek czynnego w niej udziału przez stworzenie odpowiedniej atmosfery w domu rodzinnym, a także konieczności comiesięcznego uczestnictwa w specjalnych nabożeństwach. W czasie tych nabożeństw rodzice włączają się w obrzędy przygotowujące do sakramentu dojrzałości;

3. przynajmniej na sześć tygodni przed przyjęciem sakramentu, kandydaci zgłaszają świadków bierzmowania. Świadkiem powinien być praktykujący katolik, już bierzmowany. Katechizm Kościoła Katolickiego zaleca, żeby świadkiem był ktoś z rodziców chrzestnych, by wyraźnie zaznaczyć jedność obu sakramentów (nr 1311). Świadkowie winni brać czynny udział w triduum lub nowennie oraz przynajmniej w ostatnim spotkaniu formacyjnym.


IV. Uwagi końcowe

Duszpasterze winni się troszczyć, aby wierni żyli przyjętym sakramentem bierzmowania. W tym celu należy wykorzystywać coroczną uroczystość Zesłania Ducha Świętego jako permanentną rocznicę bierzmowania. Zaleca się, aby we wszystkich członkach wspólnoty parafialnej stale budzić poczucie współodpowiedzialności za Kościół, pogłębiać ciągle świadomość o zamieszkaniu Ducha Świętego w bierzmowanym i podkreślać wynikające z tego zobowiązanie do apostolstwa oraz do walki z grzechem.