Egzamin dla Bierzmowanych

O OBJAWIENIU BOŻYM

1. W czym zawiera się wszystko, co Pan Bóg objawił?
To wszystko, co Pan Bóg objawił zawiera się w Piśmie Świętym i Tradycji.

2. Co to jest Pismo Święte?
Pismo Święte jest to zbiór ksiąg napisanych pod natchnieniem DuchaŚwiętego, który zawiera Słowo Boże skierowane do ludzi.

3. Kto jest autorem Pisma Świętego?
Autorami Pisma Świętego są ludzie natchnieni przez Ducha Świętego.

4. Jak dzieli się i z ilu ksiąg składa się Pismo Święte?
Pismo Święte dzieli się na Stary Testament – 46 ksiąg – oraz Nowy Testament – 27 ksiąg, razem 73 księgi.

5. Ile mamy Ewangelii i kto je napisał?
Ewangelie jest jedna, napisał Jezus, a spisali ją: św. Mateusz, św. Marek, św.Łukasz, św. Jan.

NAJWAŻNIEJSZE PRAWDY WIARY

1. Jakie znasz krótkie streszczenia prawd wiary?
Wierzę w Boga Ojca czyli Skład Apostolski, oraz tzw. Sześć Prawd Wiary.

2. Wymień Sześć Prawd Wiary?
1. Jest jeden Bóg.
2. Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze.
3. Są trzy Osoby Boskie: Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty.
4. Syn Boży stał się człowiekiem i umarł na krzyżu dla naszego zbawienia.
5. Dusza ludzka jest nieśmiertelna.
6. Łaska Boska jest do zbawienia koniecznie potrzebna.

3. Kto to jest Pan Bóg?
Pan Bóg jest to Duch nieskończenie doskonały, Stworzyciel nieba i ziemi. To Pan, Król, Sędzia, a nade wszystko dobry i miłosierny Ojciec.

4. Kogo nazywamy Trójcą Świętą?
Trójcą Świętą nazywamy jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

5. Przez co ludzie utracili dziecięctwo Boże i szczęście?
Dziecięctwo Boże i szczęście ludzie utracili przez nieposłuszeństwo względem Boga, czyli przez grzech.

6. Co to jest grzech pierworodny?
To grzech pierwszych rodziców, który dziedziczymy od swoich rodziców.

8. Kto z ludzi jest wolny od grzechu pierworodnego?
Wolną od grzechu pierworodnego jest Najświętsza Maryja Panna, dlatego nazywamy ją Niepokalaną.

9. Kim jest Jezus Chrystus?
Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem dla naszego zbawienia.

10. Wymień najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa.
(Drogi uczniu Jezusa, pomyśl sam)

11. Wymień kilka cudów Pana Jezusa.
(Musisz pogrzebać w pamięci. Już wiesz? Przemiana wody w wino w Kanie Galilejskiej, rozmnożenie chleba, uzdrowienie paralityka, wskrzeszenieŁazarza, uciszenie burzy na morzu…)

12. Wymień kilka przypowieści Pana Jezusa.
(Nie mów, że nie pamiętasz! O synu marnotrawnym, o zagubionej owcy, o miłosiernym Samarytaninie, o siewcy, o robotnikach w winnicy, o talentach… Pamiętasz jeszcze więcej?)

13. Jaki jest najważniejsze Przykazanie?
Najważniejszym przykazaniem jest przykazanie miłości: „Będziesz miłowałPana Boga twego z całego serca twego, z całej duszy twojej, z wszystkich siłtwoich, za wszystkiej myśli twojej, a bliźniego twego jak siebie samego”. Objawił je Bóg w Starym Testamencie, a przypomniał o nim Pan Jezus.

14. Kim jest Duch Święty?
Duch Święty to trzecia Osoba Boska, która pochodzi od Ojca i Syna.

15. Kiedy Duch Święty zstępuje na nas?
Duch Święty zstępuje na nas już przy chrzcie świętym, a w szczególny sposób napełnia nas sobą w sakramencie bierzmowania.

O MORALNOŚCI CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

1. Wymień dziesięć przykazań Bożych.

2. Co to jest sumienie?
Sumienie jest to głos duszy, który mówi: „to czyń, bo dobre; tamtego nie czyń, bo złe”.

3. Kiedy człowiek popełnia grzech ciężki?
Człowiek popełnia grzech ciężki, gdy świadomie i dobrowolnie, w ważnej sprawie przekracza przykazanie Boże lub kościelne.

4. Czym jest grzech?
Grzech jest obrazą Boga, niewdzięcznością wobec dobrego Stwórcy; jest raną zadaną Kościołowi i krzywdą, którą człowiek sam sobie wyrządza. Grzech może być lekki lub ciężki.

5. Na czym polega grzech lekki?
Grzech lekki polega na tym, że człowiek przekracza przykazanie Boże lub kościelne w rzeczy mniej ważnej albo przekraczając je w rzeczy ważnej czyni to niezupełnie świadomie lub niezupełnie dobrowolnie.

6. Co to są grzechy cudze?
Grzechy cudze popełniamy wtedy, gdy pomagamy bliźniemu w grzechu.

7. Co to jest modlitwa?
Modlitwa jest to rozmowa człowieka z Bogiem. Może być ona ustna, myślna, indywidualna lub liturgiczna. Możemy Boga prosić, dziękować Mu, przepraszać Go i uwielbiać.

O SAKRAMENTACH ŚWIĘTYCH

1. Wymień siedem sakramentów świętych.

2. Co to jest chrzest?
Chrzest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny, daje nam życie Boże (łaskę), czyni członkami Kościoła. Pierwszy, bo bez niego nie można przyjąć ważnie innych sakramentów.

4. Co to jest bierzmowanie?
Bierzmowanie jest to sakrament, w którym Duch Święty umacnia chrześcijanina, aby wiarę mężnie wyznawał, bronił jej i według niej żył.

5. Wymień siedem darów Ducha Świętego.
Mądrości, Rozumu, Rady, Męstwa, Umiejętności, Pobożności, Bojaźni Bożej

6. Jak należy przygotować się do sakramentu bierzmowania?
1. Modlić się o dary Ducha Świętego
2. Poznać najważniejsze prawdy wiary
3. Wyrabiać w sobie pobożność, pracowitość, silną wolę, życzliwość4. Wybrać sobie patrona
5. Poprosić świadka do bierzmowania 6. Oczyścić duszę z grzechów

7. Co to jest Msza św.
Msza św. jest to uobecnienie ofiary krzyżowej Jezusa Chrystusa.

8. Kiedy dobrze uczestniczymy we Mszy św.?
Wtedy kiedy jesteśmy obecni w kościele na całej Mszy św., modlimy sięwspólnie z kapłanem i ofiarujemy się wraz z Panem Jezusem Bogu Ojcu. W pełni uczestniczymy wówczas, gdy przyjmujemy Komunię św.

9. Co to jest sakrament pokuty?
Sakrament pokuty i pojednania, to sakrament, w którym kapłan w zastępstwie Chrystusa odpuszcza nam grzechy popełnione po chrzcie św. i daje pomoc, aby stawać się lepszym człowiekiem.
87. Wymień pięć warunków dobrej i ważnej spowiedzi św.

10. Co to jest namaszczenie chorych?
Namaszczenie chorych to sakrament, w którym ciężko chory otrzymuje szczególne łaski dla duszy, ulgę w cierpieniu, a niekiedy przywrócenie zdrowia.

11. Co to jest Kapłaństwo?
Kapłaństwo to sakrament, który daje władzę głoszenia Słowa Bożego, składania ofiary Mszy św. i udzielania sakramentów oraz łaskę do godnego ich wykonywania.

12. Co to jest sakrament małżeństwa?
Sakrament małżeństwa to nierozerwalny związek ochrzczonych: mężczyzny i kobiety, których Chrystus uświęca i uzdalnia do spełniania obowiązków małżeńskich i rodzinnych.